Genanvendelse af materialer

Mange typer affald kan genanvendes som nye råmaterialer. Vi udvikler konstant vores aktiviteter, så en øget del af materialerne i affaldet kan forblive i kredsløbet og anvendes igen og igen.

Vi genanvender mest muligt

Vi tilbyder en konkurrencedygtig metode til udnyttelse af mange forskellige plastmaterialer. Genbrugsplast er materiale af høj kvalitet. Det er også billigere og mere miljøvenligt end det oprindelige råmateriale. Vi modtager plast fra industri og handel, såvel som plastemballage fra forbrugerne. Det bruger vi til at fremstille plastprofiler og genbrugsplast som råmateriale til industrien. Vi benytter det også forskellige former for plastaffald fra landbruget til vores materialer og energiforbrug.

Brugt olie føres tilbage til produktionen

Vi indsamler og behandler klare og mørke smøreolier af god kvalitet . Olierne leveres til raffinering igen, og de genanvendes i industrien som smøremidler. Rensningen og genanvendelsen af brugte olier er en af de bedste muligheder for at udnytte industriaffald til et formål, der svarer til det oprindelige.

Bundaske kan anvendes som slaggegrus til byggematerialer

Vi opgraderer bundaske fra forbrændingen ved at udskille de indeholdte metaller til genanvendes. Når dette slaggegrus, der kan sammenlignes med knust sten, er fremstillet af mineralmateriale, kan det erstatte natursand og knust sten i jord- og betonarbejde. Slaggegrus kan anvendes som byggemateriale til mange formål.

Metaller sorteres fra slaggen og føres tilbage til  produktionen

Vi genindvinder metaller af slagger, så de kan bruges igen som nye materialer - også mobilt hos kunden.

Genanvendelse af affald fra handel, industri, byggeri og nedrivning

Affald fra handel og industri samt affald fra byggeri og nedrivning egner sig bedst til at blive genanvendt. Vi sorterer affaldet enten på stedet eller leverer det til sorteringscentre. Vi opgraderer affaldet på vores samarbejdspartneres anlæg i forskellige dele af Finland. Det reneste affald fra træ, papir, karton, metal og plast anvendes til at fremstille genbrugsprodukter og råmaterialer. Affald, der ikke egner sig til genbrug, anvendes i fremstillingen af brændstof, som bruges til parallel forbrænding og på risteovne. Brugen af affald som energi reducerer udledningen af kuldioxid, sammenlignet med fossile brændstoffer som f.eks. naturgas.

Affald bruges som brændsel i energiproduktion

Vi fremstiller brændsel af affald, der ikke egner sig som materialer til handel og industri. Det erstatter primære brændsler i energiproduktionen i industri og kommuner.

Imprægnerede pæle genanvendes eller indgår i energiproduktion

Vi genanvender imprægnerede pæle eller nyttiggør dem til energi. Pæle kan genanvendes til forskellige formål, f.eks. miljørigtige konstruktioner.

Dæk erstatter helt nye råmaterialer

Materialet fra knuste dæk anvendes til forskellige opgaver inden for miljørigtigt ingeniørarbejde, f.eks. drænlag på deponier og fyldmateriale i miljørigtige byggeprojekter. I alle tilfælde erstatter knuste dæk helt nye råmaterialer.

Materialer og energi fra datasikkerhedsmaterialer nyttiggøres

Datasikkerhedsmaterialer som f.eks. papirudskrifter, computerudstyr, floppy-disketter, transparenter og diske destrueres på sikker vis ifølge aftale med kunden. Makulerede papirdokumenter kan blandes med andet papir med henblik på genanvendelse eller destrueres ved at nyttiggøre det som brændsel i energiproduktion. Harddiske og andet udstyr bliver knust. Det knuste materiale anvendes til fremstilling af materialer eller som energi, afhængigt af kvaliteten.

Almindeligt affald til genanvendelse

Vi håndterer naturligvis også almindeligt affald som f.eks. metal, biologisk affald, papir, karton og pap til genbrug.

Kontakt os, så kan vi planlægge i fællesskab, hvordan I kan inddrage en større andel af jeres virksomheds affald i genanvendelsesprocessen.