Laboratorieservice og affaldsanalyse

Fortums laboratorium har stor erfaring med analyse og karakteristik af stærkt forurenede eller komplekse prøver. Vores baggrund som driftslaboratorium i en industrivirksomhed, hvor miljø har allerhøjeste prioritet, gør, at vi i problemløsningen tænker både bæredygtigt og pragmatisk.

Laboratorieydelser, test og rådgivning

Vi er som det eneste laboratorium i Danmark akkrediteret til at analysere affald. Vi tilbyder såvel akkrediterede som ikke-akkrediterede analyser af spildevand, perkolat, slagger, aske, forurenet jord, olier eller andre prøver.

Fordele for jeres virksomhed

  • Dialog om analyseopgaven med udgangspunkt i jeres problematik.
  • Veldokumenterede analyser af høj kvalitet.
  • Markedets mest erfarne laboratorium for analyse af stærkt forurenede materialer.
  • En samlet løsning på prøvetagning, transport, analyse og miljøsupport.

Bredt udvalg af laboratorieydelser

  • Spildevandsanalyser, fx bestemmelse af metalindhold, TOC, total-N og olie/fedt i vand.
  • Kemiske analyser af affald - bl.a. olie- og kemikalieaffald samt slagge.
  • Kvalitetskontrol af produkter eller restprodukter, fx brændværdi, svovlindhold og C-indhold i olie.
  • Projektprøver, hvor der er brug for analyser, som ikke nødvendigvis er standard.
  • Miljøsupport, fx overvågning af spildevandsparametre og rapportering til myndigheder.