Miljørigtig konstruktion

Vi tilbyder totalløsninger til efterbehandling og miljørigtigt anlægsarbejde samt genanvendelse og materialeløsninger.

Bæredygtige løsninger til forskellige områder inden for miljørigtigt anlægsarbejde

Ved at håndtere affald som materiale til genanvendelse, hjælper vi vores kunder med at reducere deres miljøpåvirkning og omkostninger.

Selv store mængder industriaffald kan nyttiggøres gennem forarbejdning

I vores industrielle affaldscentre håndterer og nyttiggør vi f.eks. affald, der er fremkommet i behandlingen af husholdningsaffald, affald fra bygge- og serviceaktiviteter, forurenet jord og industriaffald.

Biprodukter aktiveres igen på en sikker og miljørigtig måde

Inden for energiproduktion og industri kan man typisk genanvende bund- og flyveaske, sand fra minedrift, sandblæsning og støberier, forskellige typer slam, fiberholdigt ler, gylle og forskellige groft knuste materialer.

Vi anvender primært biprodukter i forbindelse med vores nuværende aktiviteter som f.eks. miljørigtigt ingeniørarbejde, vejlægning, åbne pladser og gader, opgradering af jord, beskyttelse af grundvand, affaldsbehandling og etablering af deponier. Nogle biprodukter kan også anvendes til jordforbedring.

Forurenet jord kan tages i brug igen

Vi tilbyder forbedring af forurenede jordområder, både som store projekter og delopgaver. I større projekter har vi ansvaret for, at projektet bliver vellykket fra start til slut med et brugsklart resultat. Jo mere udfordrende og alsidigt målet er, desto bedre er vi.

Vi former overfladestrukturer til forskellige formål

Vi håndterer projekter såsom overfladestrukturer til deponier, der skal afvikles, bundstrukturer til deponier, åbne pladser og vandhuller samt støjbarrierer og stabiliseringsopgaver. Foruden konstruktionsarbejdet tilbyder vi hjælp til projektplanlægning, overvågning, udformning af tidsplaner og strukturel planlægning.

I kontstruktioner anvender vi så vidt muligt kundens materialer og biprodukter fra industrien og andre typer affaldsmaterialer. Dette genanvender affaldet og sparer på nye råmaterialer.

Vi bringer materialer fra nedrivning tilbage i kredsløbet

Når Fortum varetager nedrivningsopgaver, kan kunden være sikker på, at alt nedrivningsaffald vil blive håndteret i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling.

Vi påtager os projekter med total nedrivning, moderniseringsnedrivning, industriel nedrivning og fjernelse af farlige stoffer. Vi har adgang til alle relevante og effektive værktøjer og tilstrækkelige ressourcer til ethvert nedrivningsformål. Vi tilpasser os forandringer på stedet, så kundens planlagte arbejde ikke forstyrres.

Vandrensning mens miljøet beskyttes

Fordelene ved vores vandbehandlingsløsninger er, ekspertise, hurtig opstartog en skræddersyet metode. Vi tilstræber at hjælpe vores kunder med udfordringer i forbindelse medhåndtering af vand, herunder:

  • industrielle produktionsprocesser
  • beskyttelse og rensning af grundvand
  • håndtering af spildevand
  • udtørring af slam og andet affald, som indeholder vand
  • håndtering af vand på deponier og affaldsbehandlingsanlæg