Sikkerhed for miljøet

Som et selskab, der arbejder for cirkulær økonomi, tager Fortum Waste Solutions sit ansvar for at løse miljøproblemer. Vi har forpligtet os til et niveau med nul hændelser vedrørende overskridelse af emissions- eller udledningsgrænser.

Kompromisløst arbejde for miljøet

Som et selskab, der arbejder for cirkulær økonomi, tager Fortum Waste Solutions sit ansvar for at løse miljøproblemer. Vi har forpligtet os til et niveau med nul hændelser vedrørende overskridelse af emissions- eller udledningsgrænser.

I praksis betyder miljøansvar, at vi sørger for, at vores arbejde er miljøvenligt og har en bæredygtig ressourceudnyttelse. Samtidig udvikler og gennemfører vi solide miljøløsninger til kunder, for at de kan opfylde deres miljøforpligtelser.

Orienter dig nærmere om vores indsats for miljø og sikkerhed i Fortums bæredygtighedsrapport. Den er udformet i henhold til Global Reporting Initiative (GRI) og fokuserer bl.a. på eksternt miljø, specifik afrapportering af vores indsats ift. samfundsansvar samt vores ambitioner om øget genanvendelse og udvidelse af vores forretningsområde.

Se
video

Nordisk aktør og en god nabo

Vi har et ansvar for, hvordan Fortum Waste Solutions' aktiviteter påvirker miljø, samfund og mennesker. En naturlig følge af dette ansvar er gennemsigtighed, og vi forpligter os til at være en åben virksomhed, der fører en tæt dialog med vores interessenter. Alle Fortum Waste Solutions' miljøpåvirkninger overholder lovgivningen, der gælder for vores virksomhed.

Fortum Waste Solutions' anlæg er designet til at håndtere affald med mangeartede farer, og vores erfarne medarbejdere forebygger, at der sker udslip eller uheld. Overvågningsanlæg og begrænsende foranstaltninger gør os i stand til at inddæmme og begrænse påvirkninger i forbindelse med uheld. For naboer og personer, der opholder sig uden for virksomheden, er der derfor meget lav risiko for at blive påvirket ved uheld. 

Beredskab

Fortum Waste Solutions har, som en af de få virksomheder i Danmark, et eget beredskab med slukningskøretøj og mandskab. Dette giver en meget kort reaktionstid ved en hændelse. Ligeledes er Fortum Waste Solutions responsible care virksomhed, og kan derfor bidrage med udstyr og kemisk viden, hvis der sker uheld andre steder i Danmark.

Fortum Waste Solutions har en beredskabsplan, som begrænser risici i situationer med brand, personskade eller udslip, og derved minimerer følgevirkningerne for mennesker og miljø.

Det interne beredskab dækkes bl.a. af indsatsplaner, telefonlister, instruks for vagtholdet, brandruller for de enkelte anlæg, miljø- og sikkerhedspjece samt kort over samlingspladser og slukningsudstyr.

Lugtgener

Ved modtagelsen, oplagringen og behandlingen af farligt affald kan der indimellem optræde diffuse udslip af lugtende stoffer. Langt hovedparten af lugtgenerne kan være generende, men er uden sundhedsmæssige risici. Nogle tilfælde giver anledning til klager fra naboer. Diffuse udslip er, på trods af at de ikke er forbundet med sundhedsfare, væsentlige miljøpåvirkninger, idet de rækker ud over Fortum Waste Solutions' eget område.

Vi følger derfor op på alle tilfælde af lugtemissioner med henblik på at begrænse dem mest muligt. Vi sørger for omhyggelig tilbagemelding til de personer, der har været påvirket, så de ikke føler sig utrygge.

På baggrund af henvendelserne igangsætter vi en forstærket præventiv indsats. Vi har etableret en lugttelefon med vagtordning til hurtig udrykning ved problemer, en miljøvagt med ansvar for opfølgning over eksterne henvendelser og et forebyggelsespanel, der skal koordinere indsatsen, så der skabes holdbare løsninger.

Målet er nul overskridelser

Den nordiske miljølovgivning er én af de mest stramme i verden. Fortum Waste Solutions arbejder åbent og med transparens på højere niveau end lov og bekendtgørelser kræver.