Målet er nul overskridelser af emissionskrav

Fortums mål er at sikre, at vores aktiviteter overholder alle tilladelser og at grænseværdierne for emissioner ikke overskrides. For at opnå dette overvåger vi kontinuerligt vores drift.

Vi kontrollerer dagligt behandlet affald, vilkår for processen, behandlingsmetoder såvel som behandling af røggasser og forurenet vand. Vi overvåger vores emissioner via vores certificerede ledelsessystem og eksterne krav.

Miljøpåvirkninger fra normal drift overvåges (f.eks. luftemissioner fra forbrænding, spildevand, redegørelser om diffust udslip, jordbundsredegørelser) og disse rapporteres regelmæssigt i månedsrapporter samt i de årlige miljørapporter. Desuden overvåges miljøpåvirkninger fra uregelmæssigheder, uheld og forstyrrelser.

Miljøets tilstand kontrolleres også på lokalt niveau. For eksempel følges miljøtilstanden for Fortums anlæg og behandlingsfaciliteter løbende i overensstemmelse med kontrolprogrammet, der er er specificeret i miljøgodkendelsen for hvert anlæg. På basis af undersøgelser i 2015 kan det konstateres, at miljøtilstanden omkring Fortums virksomheder fortsat er god.